Model presojanja in razvijanja kakovosti temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih:

  • na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
  • na zagotavljanju kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje,
  • na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila.

Model sestavlja deset področij:

1. potencialni svetovanci (ciljne skupine),

2. osebje,

3. viri, oprema, informacijske baze,

4. svetovalni proces (temeljni proces),

5. partnerstvo,

6. informiranje in promocija,

7. presojanje in razvijanje kakovosti,

8. rezultati,

9. učinki,

10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

Model predvideva povezano kombinacijo štirih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.